top of page

Privacybeleid

Live Laugh Leen verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met deze privacyverklaring. Voor meer informatie, vragen of opmerkingen over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met leenboxstaens@hotmail.com.

Doeleinden van de verwerking

Live Laugh Leen verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van klanten voor klantenbeheer, klantenadministratie, opvolging van facturatie, opvolging van de solvabiliteit, profilering en het versturen van updates en marketing. Bij de verwerking van uw gegevens door MailChimp wordt gebruik gemaakt van profilering, zodat u op basis van uw unieke profiel en voorkeuren meer relevante e-mails kunt ontvangen.


Rechtsgrondslag voor de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1 onder a (toestemming) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Voor zover de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1 (a) (toestemming), hebben klanten altijd het recht om de gegeven toestemming in te trekken.

Overdracht aan derden

De persoonlijke gegevens van de klanten worden gedeeld met onze webhost Wix.com Ltd., MailChimp, onze nieuwsbriefhost en Google Analytics. Wix.com Ltd., MailChimp en Google Analytics garanderen allemaal dat ze de nodige technische en organisatorische maatregelen nemen voor de bescherming van persoonsgegevens. 

We garanderen dat we geen informatie die via onze website is verzameld, delen, verkopen of bekendmaken aan een andere derde partij dan Wix.com Ltd., MailChimp en Google Analytics.

Bewaartermijn

Persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer worden bewaard gedurende de tijd die nodig is om te voldoen aan de wettelijke vereisten (onder meer op het gebied van boekhouding). De bewaartermijn voor de informatie van coachingklanten is 3 jaar, of totdat ze verzoeken om verwijdering van hun opgeslagen gegevens.


Recht op inzage, verbetering, verwijdering, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze laten verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking van zijn persoonsgegevens laten beperken op basis van artikel 6.1 (f), inclusief profilering op basis van die bepalingen. Bovendien heeft de klant het recht om een ​​kopie (in een gestructureerde, gangbare en mechanisch leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en deze persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap. Om bovengenoemde rechten uit te oefenen, wordt de klant verzocht om zich af te melden voor onze nieuwsbrief via MailChimp of een e-mail te sturen naar leenboxstaens@hotmail.com

Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking van elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.


Klacht

De klant heeft het recht om een ​​klacht in te dienen bij de Belgische Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer via Druksstraat 35, 1000 Brussel of commission@privacycommission.be.


Onze disclaimer is toegankelijk via de link onderaan deze website.

Privacybeleid: Tekst
bottom of page